Všeobecné obchodní podmínky společnosti Studio AMMI s.r.o.

Milí příznivci květinové krásy, vážení zákazníci,

těší nás váš zájem o naše produkty a služby. Ještě před tím, než si vybraný produkt koupíte anebo objednáte, prosím, přečtěte si pečlivě tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“). Platí jak pro nákup v naší kamenné provozovně i akcích, kterých se účastníme (výstavy, veletrhy apod.), tak i pro nákup a objednávky učiněné na webových stránkách kytice.ammi.cz, běžným e-mailem, přes sociální sítě nebo telefonicky.

Kdy se VOP použijí a jaký mají vztah k uzavřené smlouvě?

VOP se použijí pro prodej květin, kytic, dekorací a dalšího zboží (dále bude užíván souhrnný pojem „Zboží“), které nabízíme v naší kamenné provozovně nebo na živých akcích, kterých se účastníme anebo na našich webových stránkách ammi.cz (dále též jen „webové rozhraní“, „web” nebo „weby“) i objednávku a poskytování našich služeb (konzultace, zahradnické práce, doprava při objednávce květin a dekorací, návrhy) a poradenství (dále jen „Služby“).

Samotný nákup Zboží, objednávka Služeb a proces uzavírání smluv je popsaný níže. VOP tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi námi. Pokud by ve smlouvě byla ujednání, která se liší od textu VOP, mají vždy ujednání ve smlouvě přednost. Jen pro úplnost uvádíme, že smlouva mezi námi může být uzavřena i ústně anebo tzv. konkludentně (tj. konkrétním chováním, např. převzetím vybraného Zboží).

1. Základní ustanovení o nás a kontakty

 • Firma: Studio AMMI s.r.o.
 • IČ: 29353173
 • DIČ: CZ29353173
 • Sídlo: Nejedlého 373/1, 638 00 Brno – Lesná

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, v odd. C., vl. 74646.

 • E-mail: info@ammi.cz
 • Telefon na prodejnu: +420 548 210 978, +420 739 887 166
 • Telefon na jednatelku Terezu Petrášovou: +420 602 794 758
 • Telefon na manažera Ondřeje Štěpánka: +420 737 115 233

Kamenná provozovna: nachází se na stejné adrese jako sídlo společnosti (dále jen „provozovna“ nebo „kamenná provozovna“)

Otevírací doba: Po – Pá: 7.00 – 19.00, So: 8.00 – 14.00, Ne: zavřeno, jsme ale oprávněni otevírací dobu upravit, proto ji berte prosím jen jako orientační.

V dalším textu jsme uváděni jen jako „Prodávající“ nebo „my“.

2. Důležité pojmy (definice)

Kdo je Kupující / klient?

 • Kupujícím je ten, kdo osobně v kamenné provozovně nebo v jiných prostorách, e-mailem, telefonicky nebo prostřednictvím webového rozhraní, s námi uzavře kupní smlouvu, kterou koupí některé ze Zboží. Klientem je ten, kdo prostřednictvím e-mailu, telefonicky či osobně s námi uzavře smlouvu o poskytování Služeb – výzdobu interiérů i exteriérů, zahradnické činnosti nebo z jiných výslovně ujednaných Služeb. Pro přehlednost bude v dalším textu o obou psáno jako o „Kupujícím“ anebo bude Kupující označován slovem „vy“.
 • Kupujícím může být jak spotřebitel, tak podnikatel (podnikající fyzická osoba, často také uváděná jako OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost).

Kdo je spotřebitelem?

 • Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, bude se mít za to, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel a ne jako spotřebitel. Pokud se některé právo týká pouze spotřebitele, je to ve VOP výslovně uvedeno (tj. místo „Kupující“ je uvedeno „Spotřebitel“ nebo jsou obdobně rozlišeni). Spotřebitelská smlouva je Smlouva uzavřená se Spotřebitelem. Toto odlišujeme, protože Spotřebitel má v mnoha případech výhodnější postavení.

Jakou smlouvu spolu uzavíráme?

 • Na prodej Zboží je uzavírána kupní smlouva, na objednávku a realizaci Služeb je uzavírána smlouva o poskytování Služeb (společně dále jen jako „Smlouva“, pokud není třeba jejich rozlišení). Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Je-li uzavírána přes webové rozhraní, je archivovaná v elektronické podobě a je přístupná na vyžádání Kupujícího. Smlouva je v tomto případě tvořena objednávkou Kupujícího (vyplněným objednávkovým formulářem na webovém rozhraní), jejím přijetím ze strany Prodávajícího a těmito VOP. Je-li smlouva uzavírána prostřednictvím e-mailové komunikace, SMS nebo prostřednictvím sociálních sítí, pak je tvořena e-mailovou objednávkou, SMS nebo zprávou prostřednictvím sociálních sítí a jejím přijetím a těmito VOP. Obdobně u ústně nebo konkludentně uzavřené Smlouvy jsou její součástí i tyto VOP, se kterými jste při uzavření Smlouvy seznámeni. Uzavřením Smlouvy se Prodávající zavazuje Zboží nebo Službu dodat a Kupující se zavazuje prodávajícímu za ni zaplatit stanovenou cenu. 

Co je smlouva uzavřená distančním způsobem?

 • Jedná se o Smlouvu, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně potkat, neboť k jejímu uzavření se využívá webové rozhraní, sociální sítě, telefon nebo e-mail. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si Kupující hradí sám a neliší se od běžné sazby účtované operátorem resp. poskytovatelem internetového připojení Kupujícího, s čímž Kupující souhlasí.

Jakými právními předpisy se smluvní vztah mezi námi řidí?

 • Jedná se o platné právní předpisy, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím Spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

3. Jak na objednávku a uzavření Smlouvy?

 • Kupující objednává Zboží a Služby přes webové rozhraní, přes sociální sítě, e-mailem, SMSkou, telefonicky, anebo osobně v kamenné provozovně nebo živých akcích, kterých se účastníme.

Popis Zboží a Služeb

 • Při nákupu přímo v kamenné provozovně nebo živé akci podá informace ke Zboží a Službám přímo některý z našich pracovníků. Informace o Zboží a Službách naleznete i na našich webech, pokud však není výslovně uvedeno jinak, má vyobrazení na fotografiích na webu a v katalogu u Zboží zhotovovaného informativní charakter a skutečná podoba Zboží se může lišit v části použitého materiálu, který však bude vždy srovnatelné kvality a vzhledu. Při zcela individuálních objednávkách, kdy složení a výsledná podoba závisí na zadání Kupujícího, jsou potřebné informace předány ze strany Prodávajícího v rámci telefonického objednávání, e-mailem, přes sociální sítě, přes webové rozhraní, osobně v provozovně nebo živé akci. Prodávající není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto Zboží. Vystavení Zboží na webech není nabídkou k uzavření Smlouvy ze strany Prodávajícího.

Objednání Zboží a Služeb 

 • Při nákupu v provozovně nebo na živé akci si Kupující vybírá přímo ze Zboží a surovin a materiálů, které jsou aktuálně k dispozic. Případně, pokud je objednávka činěna na pozdější den, domluví se Kupující s příslušným pracovníkem Prodávajícího a u Zboží zhotoveného na zakázku bude známa přesná nebo přibližná cena, která závisí na výběru surovin.
 • Kupující může objednávat jak s odkazem na Zboží vyobrazené na webech a katalozích nebo sdělit svůj individuální požadavek. U větších zakázek a u svatebních objednávek vždy po zadání Kupující nejprve obdrží návrh rozpočtu a až potvrzením tohoto rozpočtu je uzavřena Smlouva. Obdobně toto platí po objednání Zboží přes webové rozhraní, s výjimkou objednávek „Květinové pohotovosti“, kde si Kupující vybírá konkrétní položku s pevnou cenou. Před odesláním objednávky přes webové rozhraní pak má Kupující povinnost údaje zkontrolovat a změnit a opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti, a teprve potom objednávku odeslat kliknutím na objednávací tlačítko. Neodpovídáme za škody, které vzniknou v souvislosti se zadáním chybných údajů nebo pokud nějaké údaje chybí.
 • Při objednávkách Služeb si vždy individuálně obě strany dojednají předmět Smlouvy a podmínky pro poskytnutí Služby.
 • Expedice Zboží probíhá pouze v otevírací době provozovny. Prodávající upozorňuje, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby webu anebo okolnostmi, za které neodpovídá, jako jsou výpadky připojení k internetové síti.
 • O obdržení objednávky učiněné přes webové rozhraní nebo e-mailem bude Kupující informován e-mailem zaslaným na jeho elektronickou adresu, přílohu tohoto oznámení tvoří i text těchto VOP. Do okamžiku než je Kupujícímu doručeno potvrzení o přijetí objednávky, je možné telefonicky nebo e-mailem (na adresu uvedenou v čl. 1. VOP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na elektronickou adresu Kupujícího uvedenou v objednávce je v případech Smluv uzavíraných přes webové rozhraní, e-mailem Smlouva uzavřena.
 • O obdržení objednávky učiněné přes sociální sítě či SMS bude Kupující informován stejnou cestou, jakou se ozval, to je přes sociální sítě či SMS. O obdržení objednávky učiněné telefonicky potvrzujeme objednávku přímo, a to telefonicky. VOP jsou tak pro Kupujícího dostupné na našich webových stránkách.
 • Jakékoli změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení objednávky před doručením Zboží) jsou poté možné jen na základě dohody s Prodávajícím. Smlouva uzavíraná v naší provozovně, na živé akci nebo v ostatních případech, je uzavřena v okamžiku, kdy si Zboží Kupující osobně převezme v provozovně nebo živé akci nebo kdy Zboží prodávající doručí na adresu určenou Kupujícímu.
 • Prodávající si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku nebo její část před uzavřením Smlouvy, pokud je Zboží již nedostupné, anebo pokud dojde k vyčerpání skladových zásob a dodavatel není dlouhodoběji schopen dodat nové skladové zásoby, nebo z technických důvodů nemůže objednávku přijmout. Ze stejných důvodů jsme oprávněni odstoupit od uzavřené Smlouvy (neboť bychom nebyli schopni požadavkům Kupujícího vyhovět), přičemž odstoupení může být učiněno zasláním písemného odstoupení s uvedením důvodů na e-mailový kontakt nebo jiný komunikační prostředek, kterým byla objednávka přijata od Kupujícího a nabývá účinnosti okamžikem jeho doručení. Pokud by nastala situace, že Kupující již předtím uhradil celou nebo část kupní ceny, přijaté finanční plnění bude Kupujícímu vráceno dohodnutým způsobem, popřípadě nedojde-li k dohodě, pak stejným způsobem, jako byla platba kupní ceny uhrazena. Doba vrácení přijatého plnění závisí na zvoleném způsobu platby, nepřekročí však dobu 14 dnů od okamžiku informování o nemožnosti dodat Zboží nebo účinnosti odstoupení od Smlouvy.
 • Pokud některé Zboží nebo jeho složka, surovina, materiál, není aktuálně skladem ani do 10 dnů k dodání dodavatelem Prodávajícího, může se Prodávající s Kupujícím domluvit na pozdějším termínu dodání nebo na jiném řešení. V tomto případě sdělí Prodávající Kupujícímu předpokládané datum nejbližší dostupnosti. Jedná se pak opravdu o předpokládané datum, které se v některých případech může měnit vzhledem k tomu, že Zboží je dodáváno i ze zahraničí a Prodávající nemůže zcela ovlivnit dobu dodání v závislosti na nutnosti celního odbavení a dalších vnějších okolnostech.
 • V případě tzv. fixních závazků, kdy Kupující nemůže mít zájem o pozdější dodání, kdy Prodávající nemá dostatečný materiál pro zhotovení Zboží, se Prodávající může s Kupujícím domluvit na náhradním materiálu. Kupující není povinen plnění s náhradním materiálem přijmout a je oprávněn od Smlouvy odstoupit. V takovém případě mu Prodávající vrátí veškeré přijaté finanční plnění, které Kupující předtím uhradil.
 • V případě pochybností může Prodávající Kupujícího kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky. Nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávku nemá Prodávající povinnost přijmout, o čemž Kupujícího informuje SMS na telefonní číslo, e-mailem nebo komunikačním prostředkem, kterým byla ověřovaná objednávka přijata.
 • Vlastnické právo ke Zboží na Kupujícího přechází v okamžiku, kdy jsou splněny obě následující podmínky – je uhrazena celá kupní cena a Zboží bylo Kupujícím převzato.

4. Jak je to s cenou Zboží a Služeb a jak se platí?

Cena Zboží 

 • U jednotlivých položek Zboží je v kamenné provozovně a v některých případech (Květinová pohotovost) i na webovém rozhraní uvedena přímo jejich cena, stejně tak u Zboží, které není nijak upravováno, není zhotovováno na zakázku. U ostatního Zboží, kdy u Zboží není uvedená pevná cena, je Kupujícímu před objednáním sdělena přibližná celková cena objednávky vycházející z jednotkových cen surovin, materiálu a práce, přičemž výsledná cena se může lišit maximálně o 20%, pokud se liší o více, má Kupující právo od Smlouvy odstoupit. Protože je Prodávající plátce daně z přidané hodnoty (DPH), jsou uváděné ceny včetně DPH a včetně všech dalších případných daní a poplatků bez nákladů na dopravu, které jsou uvedeny v čl. 5. VOP. Konečná kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky na webovém rozhraní, v e-shopu nebo v pohotovosti, tj. předtím než kliknete na tlačítko „Objednat“ je již uvedena včetně dopravného a balného.

Cena Služeb

 • Cena Služeb vždy sjednána individuálně v závislosti na konkrétním předmětu Služby a je včetně DPH i případného dopravného.
 • Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u Zboží a Služeb v okamžiku odeslání objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak není Prodávající povinen za takovou zjevně chybnou cenu Zboží nebo Služby dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky, případně uzavření Smlouvy. V případě, že by již došlo ze strany Kupujícího k úhradě této zjevně chybné ceny, je Prodávající oprávněn od Smlouvy odstoupit.
 • Není-li výslovně ujednáno jinak, je Prodávající povinen Kupujícímu Zboží i Služby dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny Kupujícím. Do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny zůstává Zboží ve vlastnictví Prodávajícího. U větších zakázek je Prodávající oprávněn vyžadovat platbu zálohy, která je pak v případě realizace objednávky odečtena od konečné ceny. V případě, že po zaplacení zálohy Kupující svoji objednávku zruší, jedná se o nevratnou zálohu, která slouží na pokrytí nákladů spojených s přípravou zakázky ze strany Prodávajícího. 

Způsob platby

Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

 • Bezhotovostně bankovním převodem na náš bankovní účet 2107544138 / 2700. Pokyny k platbě obdržíte v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky a na daňovém dokladu, který Vám zašleme. Při platbě je třeba uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a Zboží co nejdříve expedováno.
 • Bezhotovostně online platební kartou nebo tzv. rychlým online bankovním převodem prostřednictvím platebního portálu. Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti PAYS.cz s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti PAYS.cz s.r.o. Tyto údaje s námi uvedená společnost nesdílí a nemáme k nim přístup.
 • V hotovosti a platební kartou v kamenné provozovně a na živých akcích.

Splatnost ceny Zboží a Služeb

 • V případě bezhotovostního převodu bankovním převodem je cena splatná v době uvedené na daňovém dokladu nebo pokynech pro zaplacení zaslaných e-mailem. Není-li výslovně ujednáno jinak, musí být cena uhrazena před dodáním Zboží nebo poskytnutím Služby. Cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na bankovní účet Prodávajícího.
 • V případě platby v hotovosti nebo bankovní kartou v kamenné provozovně či živé akci je cena splatná při převzetí Zboží či využití Služby. V tomto případě je cena zaplacena v okamžiku převzetí hotovosti Prodávajícím nebo v okamžiku potvrzení platby bankovní kartou platebním terminálem.
 • Po dodání Zboží a Služby Prodávající vystaví daňový doklad se všemi zákonnými náležitostmi nebo zjednodušený daňový doklad, pokud to zákon umožňuje. Podle zákona o evidenci tržeb je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

5. Jakým způsobem vám bude Zboží a Služby dodány?

Způsob dodání Zboží

 • Pokud si Zboží Kupující nepřebírá přímo při koupi v kamenné provozovně nebo živé akci, tak Prodávající dodá Kupujícímu Zboží prostřednictvím přepravce na Kupujícím uvedenou doručovací adresu. Způsob dodání Kupující vybere při objednávce Zboží. Povinnost Prodávajícího dodat Zboží je splněna předáním Zboží přepravci, kterého si Kupující při objednávce vybral. Pokud Kupující bezdůvodně odmítne převzít Zboží, nepovažuje se v takovém případě povinnost Prodávajícího dodat Zboží, za nesplněnou a není považována ani za důvod k odstoupení od Smlouvy ze strany Kupujícího.
 • V případě, že byla dodána pouze část Služeb a ohledně zbylých Služeb Kupující od Smlouvy odstoupil, má Prodávající nárok na uhrazení poměrné části z ceny za Služby, které již poskytl.

Dodací lhůta

 • Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu dopravy, zvoleném způsobu platby a na dostupnosti vybraného Zboží. Zboží skladem Prodávající připraví k expedici (tj. předává ho přepravci) do 2 pracovních dnů po uzavření Smlouvy a úhradě ceny, není-li výslovně dohodnuto jinak. Zboží objednané v rámci Květinové pohotovosti bude dopraveno do 120 minut v rámci statutárního města Brna po připsání kupní ceny na náš účet, nedohodneme-li se jinak. Zboží bude dodáno na adresu určenou Kupujícím. V případě, že u objednávek v rámci Květinové pohotovosti nebude Kupující na uvedené adrese zastižen, je Prodávající oprávněn Zboží předat jiným vhodným způsobem v místě určení, tj. například u sousedů, na sekretariátu firmy, vrátnici apod. Tyto podmínky se týkají pouze provozovny Prodávajícího v Brně, pokud Kupující objednává dodání Zboží v jiném městě, týkají se ho VOP daného květinářství. Na tuto skutečnost je tímto Kupující Prodávajícím upozorněn. 
 • Pokud nebylo možné dodat zboží na adresu uvedenou Kupujícím bude zboží uskladněno v kamenné prodejně po dobu 24 hodin. Pokud si bude Kupující, či osoba, které Kupující zboží zakoupil; přát znovu zboží dovést, je povinen Kupující, nebo tato osoba; znovu uhradit cenu za dopravu.

Náklady na dopravu 

 • Výše ceny za dodání Zboží závisí na jeho objemu a na zvoleném způsobu dodání a je uvedena na webovém rozhraní. Na webovém rozhraní bude uveden i případný limit objednávky, při jehož dosažení je doprava zdarma.
 • Balné je již obsaženo v ceně.
 • Pokud by bylo nutné z důvodů na straně Kupujícího doručovat Zboží opakovaně anebo jiným než objednaným způsobem, je Kupující Prodávajícímu povinen uhradit náklady na opakované doručení nebo na doručení jiným způsobem, nebude-li mezi Kupujícím a Prodávajícím výslovně ujednáno jinak.
 • Při převzetí Zboží je třeba vždy zkontrolovat neporušenost obalu Zboží. Při zjištění nedostatků, uplatnit stížnost ihned u dopravce a kontaktovat nás (podrobnosti níže v části o uplatňování reklamace). Odmítnutí zásilky s poškozeným obalem se nepovažuje za bezdůvodné odmítnutí převzetí Zboží. Naopak, pokud podpisem dodacího listu nebo soupisu balíků přepravce nebo obdobného dokumentu Kupující stvrdí převzetí Zboží, má se zato, že Zboží bylo dodáno v neporušeném obalu a není možné již reklamovat Zboží z důvodu porušení celistvosti obalu.
 • Při nepřevezetí zboží si mohou Kupující, či osoba, které bylo zboží zakoupeno, vyzvednout zboží v naší prodejně, nebo se lze domluvit na znovu přivezení zboží. Kupující, nebo tato osoba; je povinen, znovu uhradit cenu za dopravu.

6. Odstoupení od Smlouvy

 • Spotřebitel má právo odstoupit od Smlouvy, která byla uzavřená distančním způsobem (tj. prostřednictvím webového rozhraní, e-mailem nebo po telefonu) ve lhůtě 14-ti dní ode dne převzetí Zboží. Je-li předmětem Smlouvy několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, běží 14-ti denní lhůta ode dne převzetí poslední dodávky Zboží. Pokud je předmětem Smlouvy pravidelná opakovaná dodávka Zboží, běží 14-ti denní lhůta ode dne převzetí poslední dodávky Zboží. V uvedené 14-ti denní lhůtě musí být odstoupení od Smlouvy odesláno mailem na info@ammi.cz nebo odesláno poštou na naši adresu uvedenou v čl. 1. VOP, případně na tuto adresu doručeno osobně či prostřednictvím jiné osoby. Odstoupit lze i vyplněním formuláře, který se nachází zde.
 • V případě použití vzorového formuláře bude Prodávajícím bez zbytečného odkladu potvrzeno jeho přijetí. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.
 • Jako Kupující ovšem berete na vědomí, že ani spotřebitel nemůže mimo jiné odstoupit od Smlouvy:
  • o dodávce Zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
  • o dodávce Zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným Zbožím (sem spadají živé i hrnkové květiny nebo sušina v dekoracích)
  • o dodávce Zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit
  • o dodávce Služeb, které byly spotřebiteli poskytnuty před uplynutím 14 denní lhůty pro odstoupení, přičemž s tímto dřívějším poskytnutím Služeb spotřebiteli výslovně souhlasí.
 • Pokud Spotřebitel odstoupí od Smlouvy, nejpozději do 14 dnů od odstoupení je povinen předat nebo zaslat zpět Zboží, které od Prodávajícího obdržel dle této smlouvy. Při zasílání Zboží zvolte doporučenou zásilku, ne na dobírku. Náklady na dodání Zboží zpět k Prodávajícímu nese Kupující. Zboží je třeba zaslat nepoškozené a neopotřebované, včetně všech součástí a příslušenstvím a s případnými dárky a dobrovolnými plněními ze strany Kupujícího, které Kupující dostal spolu se Zbožím, a je-li to možné, pak i v původním obalu. Doporučuje se Zboží pojistit.
 • Ke Zboží je nutné připojit kopii dokladu o platbě, fakturu či dodací list nebo jiný doklad či důkaz k prokázání, že se jedná o Zboží zakoupené u Prodávajícího ve lhůtě 14 dnů před odstoupením od smlouvy. Pokud již dříve tyto údaje Kupující nezaslal v samostatném oznámení o odstoupení od smlouvy (např. vyplněním ve vzorovém formuláři), je vhodné připojit údaje o volbě způsobu vrácení peněz, pokud si Kupující nepřeje je vrátit stejným způsobem, jakým provedl platbu.
 • Nejpozději do 14-ti dnů od odstoupení od Smlouvy Prodávající vrátí peníze, které od Kupujícího přijal jako platbu za Zboží nebo Služby, včetně nejnižších možných nákladů na dopravu a veškerých dalších nákladů s dodáním Zboží uhrazených. Pokud Kupující při objednání Zboží nezvolil nejlevnější způsob dodání Zboží, dle zákona mu Prodávající vrátí částku odpovídající nejlevnějšímu nabízenému dodání Zboží. Prodávající není povinen Kupujícímu peníze vrátit dříve, než je Zboží předáno Prodávajícímu anebo je prokázáno, že Zboží bylo Prodávajícímu odesláno.
 • Bude-li Prodávajícímu Zboží vrácené poškozené, opotřebené nebo částečně spotřebované, vzniká tím Prodávajícímu nárok na náhradu hodnoty Zboží a má právo si tento nárok jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny. V takovém případě Prodávající vrátí pouze rozdíl mezi kupní cenou (včetně nákladů na dopravu) a částkou odpovídající vzniklé újmě.
 • Prodávající si vyhrazuje právo od Smlouvy odstoupit, pokud z důvodů nikoli na jeho straně není již možné Zboží dodat (přestalo se vyrábět, nelze jej již dovézt či získat od dodavatele v běžné dodací lhůtě nebo ceně – viz čl. 3. VOP). Odstoupení v takovém případě nabývá účinnosti okamžikem, kdy jej Prodávající doručí na e-mailový kontakt nebo doručovací adresu Kupujícího. V případě, že Prodávající od Kupujícího obdržel platbu před odstoupením od Smlouvy, Prodávající vrátí Kupujícímu platbu do 14-ti dní od odstoupení od Smlouvy, nebude-li mezi nimi výslovně dohodnuto jinak.
 • Je-li Kupujícímu společně se Zbožím poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy ze strany Kupujícího bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a Kupující je povinen poskytnutý dárek nejpozději do 14-ti dnů od odstoupení od Smlouvy vrátit Prodávajícímu.

7. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád 

 • Prodávající odpovídá za to, že Zboží při převzetí nemá vady, tedy, že má stanovenou jakost, množství, míru a hmotnost. Prodávající odpovídá za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí u živých květin a dekorací, kterých jsou součástí, 24 hodin, u hrnkových květin a dekorací, kterých jsou součástí 48 hodin, u dekorací ze sušených květin 1 měsíc při umístění v exteriéru a 3 měsíce při umístění v interiéru. U ostatního Zboží platí pro Spotřebitele záruka 24 měsíců od převzetí Zboží, není-li na Zboží uvedeno jinak, v tomto případě platí, že pokud se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí (platí jen u Zboží s delší trvanlivostí, nikoli u Zboží podléhající rychlé zkáze, tj. zejména řezaných a hrnkových květin a dekorací, ve kterých jsou živé, suché, řezané, stabilizované a hrnkové květiny, anebo jejich části použity). Vadou u řezaných květin a hrnkových květin není jejich uvadání, usychání, opadávání či jiná změna jejich estetické kvality, která je způsobena nesprávnou péčí. U květin a dekorací z nich je nutné dodržovat pravidla péče o ně, vhodně je uchovávat či převážet a zajistit vhodné klimatické podmínky. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé nerespektováním těchto pravidel.
 • Zboží, u kterého se vyskytne vada při převzetí Kupujícím, jakož i Zboží, u kterého se vyskytne vada po převzetí v záruční době (s výjimkou případů uvedených v občanském zákoníku), je možno reklamovat.
 • Reklamaci je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vad. O reklamaci může Kupující předem informovat i telefonicky nebo e-mailem na kontakty uvedené v čl. 1. VOP. Reklamované Zboží prosím doručte osobně, poštou či obdobným způsobem na naší adresu uvedenou v čl. 1. VOP. K reklamaci Kupující přiloží i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace, k čemuž může použít reklamační formulář, který je ke stažení zde. Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytneme písemné potvrzení.
 • V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit, nebo v případě opakovaného výskytu vady po opravě nebo výskytu většího počtu vad má Kupující právo požadovat výměnu věci za novou, anebo od Smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady na dosud nepoužitém Zboží může Kupující požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny, anebo, není-li to neúměrné, požadovat výměnu Zboží za nové. V případě, že Kupující neodstoupí od Smlouvy nebo neuplatní právo na dodání nové věci bez vad nebo na výměnu součásti či opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu může Kupující žádat i v případě, že Prodávající není schopen novou věc bez vad dodat, vyměnit její součást nebo věc opravit, stejně tak i v případě, že nezjednal nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy působilo Kupujícímu značné obtíže.
 • Reklamace není oprávněná v případech, vznikla-li závada nebo poškození: prokazatelně nesprávným užíváním výrobku (např. užíváním v rozporu s návodem k použití či v rozporu s pokyny uvedenými na obalu výrobku či v záručním listě, užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání předmětného výrobku) anebo jiným nesprávným jednáním uživatele anebo pokud Kupující o vadě věděl a Zboží bylo zlevněno z důvodu této vady.
 • Pokud je na základě objednávky Zboží dodáváno prostřednictvím dopravce, žádáme vás o kontrolu zásilky za přítomnosti dopravce a v případě zjištění poškození zásilky o reklamaci přímo u dopravce. Dopravce následně sepíše s adresátem protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět odesílateli. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě se Smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: info@ammi.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou Prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky dává Prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor se Smlouvou.
 • Reklamovat můžete samozřejmě i naše Služby. Odpovídáme za to, že Služba nemá vady, tedy že bude mít Služba vlastnosti, které jsme si ujednali a chybí-li takové jednání, tak takové vlastnosti, které jsme popsali nebo které jste mohli očekávat s ohledem na povahu Služby a hodí se k účelu, který uvádíme. Odpovídáme i za to, že Služba vyhovuje požadavkům právních předpisů. Reklamace Služeb probíhá obdobně jako v případě Zboží, vezměte prosím na vědomí, že nemůžete reklamovat Službu jen proto, že nenaplnila vaše subjektivní očekávání.

8. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

 • Vyvstanou-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či činnosti Prodávajícího nějaké stížnosti, kontaktujte ho prosím na adrese uvedené v čl. 1. VOP nebo na elektronické adrese info@ammi.cz.
 • Podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, má spotřebitel právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu plynoucího ze smlouvy. V takovém případě je oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci, (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to v případě, že se spor nepodařilo s prodejcem vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodejce poprvé. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr.

9. Závěrem

 • Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete na webových stránkách na tomto odkazu kytice.ammi.cz/ochrana-osobnich-udaju, a je k dispozici v tištěné podobě i v kamenné provozovně.
 • Vezměte prosím na vědomí, že jsme oprávněni tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání/učinění objednávky. Aktualizované VOP jsou k dispozici v provozovně a na webovém rozhraní.
 • Tyto VOP jsou účinné od 1. 5. 2020.

Udělejte (si) radost